Metzgete 2021
Freitag, 12. November 2021, kath. Pfarreizentrum