Metzgete 2022
Freitag, 11. November 2022, kath. Pfarreizentrum